President

Dr Rajendra Vaidya

Vice – President

Dr. Ganesh Kulkarni

Secretary General

Dr Sagar Sonawane

 

Treasurer

Dr Sadachar Ujalambkar

Editor

Dr. Nikhil Pathak

Editor

Dr. Tushar Godbole

 

IPP

Dr. Pramod T. Kulkarni

IPS

Dr Prashant Sudhakar Kute

 

EXECUTIVE BOARD MEMBER

Dr Ajay Shashtri

Dr Jayant Joshi

Dr Hemant Sathe

Dr Sushant Mane

Dr Venktesh Giri

Dr Pravin Dahake

Dr Dhiraj Sawai

Dr Yogita Chaudhari

Dr Abhay Jain

 

Ex Officio:

Dr Bakul Parekh ( Secretery general central IAP)

Dr Sandeep Kadam (Treasurer central IAP)

 

Executive board members CIAP

Dr Kedar Malvatkar

Dr Sanjay Lalwani

Dr Sujit Tamboli

Dr Sanjay Dshmukh

 

Coordinator: Presidential action plan

Dr Prashant Jadhav

Organising Secretary Pedicon 2018

Dr Jayant Upadhye